SIA MIELE EESTI FILIAAL MÜÜGITINGIMUSED INTERNETIS

shop.miele.ee kasutustingimused

 

Viimati muudetud: 01.07.2017

 

SIA Miele Eesti filiaal (edaspidi: müüja) tagab veebisaidi shop.miele.ee (edaspidi: Miele) toimimise ning pakub kaupu ja teenuseid. Palun lugege need tingimused enne Miele pakutavate teenuste kasutamist tähelepanelikult läbi.

 

Ostja / tarbija kinnitab tellimust esitades tellimuse kinnitusega, et on tutvunud kõigi tingimustega ja kohustub neid järgima ning et need reeglid on koostatud vastavalt ausatele äritavadele ja ostja / tarbija huvidele.

 

1. Üldküsimused


1.1. Tingimused sätestavad:

1.1.1. korra, vastavalt millele Miele (edaspidi: müüja) tagab veebisaidi shop.miele.ee  (edaspidi: Miele) toimimise ning pakub kaupu ja teenuseid;

1.1.2. müüja ja ostja õigused ja kohustused, kaupade ostmise ja nende eest tasumise korra, kättetoimetamise, pretensioonide esitamise ja läbivaatamise korra ning annavad üldist teavet müüja pakutavate teenuste kohta.

1.2. Tingimustes kasutatud terminid:

1.2.1. müüja –Miele, mis tagab veebisaidi shop.miele.ee toimimise, pakub kaupu ja osutab teenuseid;

1.2.2. Miele – veebisait shop.miele.ee;

1.2.3. ostja – juriidiline või füüsiline isik, kes kasutab veebisaiti shop.miele.ee;

1.2.4. tarbija – ostja, kes on füüsiline isik ja kes ostab Miele kaupa või teenust eesmärkidel, mis ei ole seotud tema majandus- või kutsetegevusega;

1.2.5. tingimused – need tingimused, mis sätestavad kaupade ostmise korra ning müüja ja ostja või tarbija vahelised õiguslikud suhted. Nimetatud tingimusi loetakse Miele müügilepinguks, mis sõlmitakse müüja, ostja ja/või tarbija vahel.

1.3. Ostja nõustub Miele teenuseid kasutades nende tingimustega.

1.4. Müüja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud, kui ostja ei ole tutvunud nende tingimustega.

 

2. Kliendi andmed ja andmekaitse


2.1. Müüjale esitatud ostja isikuandmeid töödeldakse vastavalt andmekaitseseadusele. Andmed esitatakse kolmandatele isikutele üksnes ostja nõusolekul või õigusaktides ettenähtud juhtudel.

2.2. Mielet kasutades on ostja kohustatud tagama konfidentsiaalsuse ning konto kasutajaandmete (kasutajanime ja parooli) säilimise ning takistama teistel isikutel juurdepääsu oma kontole ulatuses, mis on lubatud vastavalt asjakohastele õigusaktidele. Ostja mõistab ja nõustub võtma vastutuse kõigi tegevuste eest, mis toimuvad ostja konto ja/või kasutajaandmetega. Ostja kohustub rakendama kõiki vajalikke meetmeid, et tagada, et kasutajaandmeid säilitatakse privaatselt ja turvaliselt.

2.3. Ostja on kohustatud viivitamatult müüjat teavitama, kui ta kardab, et kolmas isik on saanud juurdepääsu kasutajaandmetele või et kasutajaandmeid kasutatakse ilma ostja loata. Müüja ei vastuta tagajärgede eest, mis on tekkinud, kui ostja kasutajaandmed on sattunud ostja süül kolmandate isikute valdusesse.

2.4. Ostja vastutab täpse ja täieliku teabe sisestamise eest Miele süsteemi ning on kohustatud müüjale õigel ajal teatama kõigist muudatustest seoses selle teabega. Ostjal on õigus ja võimalused ise näha ja muuta teavet ja konto seadeid jaotises „Minu Miele“. Müüja ei vastuta tagajärgede eest, mis on tekkinud, kui ostja sisestab andmeid ebatäpselt või hilinenult.

2.5. Ostja ei või kasutada Mielet, et (i) katkestada Miele toimimine või mõjutada juurdepääsu mõnel muul viisil, või (ii) pettuse eesmärgil, ebaseadusliku tegevuse või sellega seotud kuritegude käigus, või (iii) põhjustada muid häireid või ebamugavusi.

2.6. Müüja jätab endale õiguse peatada teenuste osutamine ostjale, sulgeda kasutajakontod, eemaldada või muuta mis tahes sisu (nt kommentaare), kui rikutakse seadust, neid kasutustingimusi või mis tahes muid seadusi ja/või tingimusi.

2.7. Kui ostja püüab oma tegevuse või tegevusetusega hävitada, kahjustada või häirida Miele tegevust, on müüjal õigus viivitamatult ja ette hoiatamata piirata või peatada juurdepääs veebisaidile ning keelduda edasisest teenindamisest.

 

3. Elektrooniline suhtlus


Müüja pakutavaid teenuseid kasutades võtab ostja müüjaga ühendust elektrooniliselt, saates müüjale e-posti sõnumi (edaspidi: e-kirja) ning müüja võtab ostjaga ühendust, saates e-kirja või pannes teate välja Miele süsteemi. Vastavalt nendele tingimustele nõustub ostja võtma kogu teavet, väljaandeid ja muid teateid (sh tellimuste töötlemise ja kättetoimetamise kohta) müüjalt vastu elektrooniliselt, kui seadusega ei ole sätestatud teistsugust suhtlusviisi.

 

4. Autori- ja andmebaasiõigused


4.1. Kogu Miele sisu, sh tekst, graafika, logod, nuppude ikoonid, pildid, heli- ja videoklipid, allalaaditavad failid ja kogutud andmed, kuulub müüjale või kolmandatele isikutele, kes pakuvad sisu, ning see on kaitstud Läti Vabariigi ja rahvusvaheliste autorikaitseseadustega.

4.2. Ilma müüja kirjaliku loata on ostjal keelatud süstemaatiliselt ja/või korduvalt kopeerida või levitada mis tahes Miele sisu osa. Eelkõige ei tohi ostja ilma müüja kirjaliku nõusolekuta hankida andmeid, kasutada mis tahes robotit või muud sarnast andmete hankimise programmi, et saada mis tahes Miele teavet (olenemata sellest, kas üks või mitu korda). Lisaks ei tohi ostja ilma müüja kirjaliku nõusolekuta luua oma andmebaasi ja/või avaldada mis tahes Miele teavet (nt Miele hindu ja tootekirjeldusi).

 

5. Firma- ja kaubamärgid


Miele logo ja muud firmamärgiteavet võib kasutada ainult nii, et see ei tekita klientides segadust Miele toodete ja teenuste osas. Kõik teised firma- ja kaubamärgid, mis ei ole müüja omand ja esinevad Mieles, kuuluvad nende omanikele.

 

6. Juurdepääsuõigused


6.1. Juurdepääsuõigused võimaldavad kasutada Mielet mis tahes eraelulistel ja mitteärilistel eesmärkidel, järgides kasutustingimusi ja teenuste osutamise tingimusi. Ostjal on piiratud, mitteeksklusiivsed ja mittevõõrandatavad õigused pääseda Mielele juurde ja kasutada mitteäriliselt selle tasuta ja tasulisi teenuseid.

6.2. Need õigused ei hõlma edasimüüki ega Miele või mis tahes selle sisu osa ärilist kasutamist, tootekirjelduste, hindade või muu teabe kogumist ja kasutamist, laadides alla või kopeerides konto teavet teise müüja kasuks või kasutades andmeroboteid või muid andmete kogumise ja eraldamise programme.

6.3. Miele ja selle tarnijad, sisu pakkujad ja teised autoriõiguste omanikud jätavad endale kõik õigused, mida ei ole nendes tingimustes selgesõnaliselt antud. Mitte ühtegi Miele osa ega teenust ei või mitte üheski selle osas kopeerida, müüa ja/või kasutada ärieesmärkidel ilma müüja kirjaliku loata.

6.4. Ostja ei tohi kasutada Miele logo ega muud teavet (sh pilte, teksti, veebisaidi paigutust või vormi) ilma müüja kirjaliku nõusolekuta. Ostja ei tohi kasutada mingeid metatag’e ega „varjatud teksti“ kasutades Miele nime ilma müüja kirjaliku loata.

 

7. Arvamused, kommentaarid ja muu suhtlus


7.1. Ostja võib avaldada kommentaare, muud sisu, saata teateid ja esitada ettepanekuid, ideid, kommentaare, küsimusi või muud teavet, kui nende sisu ei ole ebaseaduslik, sündsusetu, solvav, ähvardav, laimav, privaatsust rikkuv või muul viisil ebaseaduslik, ei riku kolmandate isikute õigusi ega sisalda tarkvaraviiruseid, poliitilisi kampaaniaid, reklaami, masspostitusi ega mingis vormis rämpsposti.

7.2. Ostja ei tohi kasutada võltsitud e-posti aadressi, esineda mõne muu isiku või organisatsioonina ega muul viisil eksitada oma päritolu suhtes. Müüja jätab endale õiguse sisu eemaldada või muuta.

7.3.  Ostja nõustub, et müüjale antakse tagasivõetamatud õigused kasutada, sh esitada vormikohaseid dokumentide koopiaid ja sissekandeid ostja sisestatud andmete – sisu ja materjalide – kohta Miele süsteemis kogu tema intellektuaalomandi õiguste kaitse perioodi jooksul.

 

8. Lepingu sõlmimine


8.1. Tellimus on ostja pakkumus müüjale ostulepingu sõlmimiseks. Miele kaudu tellimisel saadab müüja ostja esitatud e-posti aadressile ostja tellimuse andmetega elektroonilise kinnituse, et tellimus on kätte saadud (tellimuse kinnitus). Selle kinnituse eesmärk ei ole müüja poolt pakkumuse vastuvõtmine, vaid teatada, et ostja tellimus on kätte saadud.

8.2. Ostulepingu sõlmimise hetk vastab kättetoimetamise kinnitusele. Kui ostja tellimus toimetatakse kätte rohkem kui ühes pakendis, siis võib juhtuda, et ostja saab iga paki kohta eraldi tellimuse kinnituse. Sel juhul sõlmitakse iga kättetoimetamise kinnituse kohta ostja ja müüja vahel eraldi ostuleping, mis hõlmab vastavas kättetoimetamise kirjes sisalduvaid kaupu. Lepingu täitja on müüja. Sõltumata nende tingimustega sätestatud juhtudest, kui ostjal on õigus oma tellimus tühistada, on ostjal õigus oma tellimus enne kättetoimetamise kinnituse saamist igal hetkel tasuta tühistada.

8.3. Läti Vabariigi õigusaktide nõudeid järgides säilitab müüja ostjaga sõlmitud ostulepinguid raamatupidamise jaoks vajalikus ulatuses. Liisingufirmadega sõlmitud lepinguid säilitab vastav liisingufirma.

 

9. Tellimuse tühistamine, kauba tagastamine ja taganemisõigused


9.1.  Ostjal on õigus tühistada oma tellimus kuni kaupade kättetoimetamise hetkeni, teavitades sellest Mielet (näiteks telefoni või e-posti teel) hiljemalt 1 päev enne ettenähtud kättetoimetamise päeva, esitades tellimuse numbri.

9.2. Tarbija saadab kauba tagasi müüjale või annab selle müüjale või teenusepakkujale või tema volitatud isikule üle ilma asjatu viivituseta, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast seda, kui ta on saatnud müüjale või teenusepakkujale taganemise vormi või teate taganemisõiguse kasutamise kohta. Tähtajast on kinni peetud, kui kaup on tagasi saadetud enne 14-päevase tähtaja möödumist. Seda nõuet ei kohaldata, kui müüja või teenusepakkuja on teinud ise ettepaneku kaup tagasi võtta.

9.3.  Tarbijal on õigus vahetada kaup välja teiste kaupade vastu 14 kalendripäeva jooksul, saates täidetud tagastamisvormi Miele e-posti aadressil, esitades tellimuse numbri, pangakonto numbri ja aadressi, kus asub kaup, mida tarbija soovib välja vahetada.

9.4.  Tagastatud kaup peab olema samamoodi komplekteeritud, nagu tarbija selle sai (sh sisaldama kõiki pakendis olnud esemeid).

9.5. Kui tagastatud kaup on kahjustatud ja kahjustus (i) ei ole Miele poolt põhjustatud; (ii) on tekkinud sobimatu kasutamise tõttu (kui kaupa on kasutatud muul otstarbel peale kauba olemuse, omaduste ja toimimise väljaselgitamiseks), on müüjal pärast kauba väärtuse tagastamist õigus kauba väärtus ümber arvutada ja nõuda tarbijalt vahe hüvitamist. Sellest teavitab müüja tarbijat kirjalikult, saates teabe tarbija tellimuses sisalduvale e-posti aadressile. Kui tarbija ei nõustu teates esitatud kauba väärtuse vähenemisega, on müüjal õigus kutsuda kauba väärtust kinnitama sõltumatu ekspert. Eksperdi teenustega seotud kulud jagatakse tarbija ja müüja vahel pooleks, välja arvatud juhul, kui kummagi poole seisukoht osutub põhjendamatuks. Sellisel juhul katab eksperdi teenustega seotud kulud see pool, kelle seisukoht oli ilmselgelt põhjendamatu.

9.6.  Tagastamise korral tuleb kaup saata aadressil:

SIA Miele Eesti filiaal (Beweship Eesti ladu)

Punane 42-311, 13619 Tallinn

Tel. +372 57880528

Küsimused toodetest: info@miele.ee

9.7. Tingimuste punktis 9.1. kirjeldatud tellimuse tühistamise korral või punktides 9.2. kirjeldatud kaupade tagastamise korral tagastatakse tarbijale tema poolt tasutud summa (sh kättetoimetamise kulud). Raha tagastatakse tarbija määratud pangakontole hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates hetkest, mil Miele on teate tellimuse tühistamise või kauba tagastamise kohta kätte saanud, tingimusel et tarbija on kauba tagastanud samal ajavahemikul, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud tingimuste punktides 9.3., 9.4. ja 9.5. Miele võib tagasimaksmise peatada kuni hetkeni, mil kaup (kaubad) saadakse tagasi, või kuni tarbija esitab tõendi selle kohta, et kaup (kaubad) on tagasi saadetud, sõltuvalt sellest, kumb leiab aset varem.  Kaupade tagastamise kulud kannab tarbija.

 

10. Garantiitingimused ja kauba mittevastavus lepingu tingimustele, kauba tagastamine


10.1. Müüja garanteerib toote kvaliteetse toimimise garantiiaja jooksul, tingimusel et järgitakse kasutusjuhendit. Garantiiaja määrab tootja (tarbijale antakse garantii vähemalt kaks aastat alates ostmise hetkest).

10.2. Kauba garantiiaja jooksul kahjustumise korral parandatakse see tasuta või täidetakse ostja muu seaduslik nõue.

10.3. Garantiikohustused tühistatakse juhul, kui tuvastatakse mehaanilised kahjustused või vedelike sissetungimise jäljed, kui ostja on kaupa ise parandanud või kui seda on parandatud mittevolitatud teeninduskeskuses, kui see on oskamatult paigaldatud, kui puudused on tekkinud kauba ebaõige kasutamise tagajärjel või kauba kulumisel normaalse kasutamise käigus. Garantiikohustused tühistatakse ka siis, kui:

10.3.1. teenindusele, mis on volitatud tegema garantiiremonti, ei esitata ostu tõendavat dokumenti ja/või garantiitalongi, kui neid dokumente on muudetud või kahjustatud või kui need pole loetavad;

10.3.2. parandamist vajava kauba ostu tõendavat dokumenti või sellel olevaid andmeid on omavoliliselt muudetud;

10.3.3. kauba seerianumbrit ja mudeli numbrit on muudetud, see on eemaldatud, kinnitatud teise kohta või loetamatu;

10.3.4. kauba disaini või konfiguratsiooni on omavoliliselt muudetud, sõltumata sellest, kui kvaliteetselt või kui suures mahus on muudatusi tehtud, või kui kaupa on parandanud teine töökoda, millel puudub müüja volitus;

10.3.5. kauba kahjustused on tekkinud selle ebaõige kasutamise tagajärjel, eirates kasutusjuhendis sisalduvaid juhiseid, või kui seda on hooletult säilitatud, hooldatud või korras hoitud või kui seda on üle koormatud.

10.4. Garantii ei kehti kulumaterjalide, lisavarustuse komplektide (tarvikute), toiteelementide ja muude toote detailide puhul, mis on piiratud ressursiga, kui konstruktsioon näeb ette nende väljavahetamist ja selleks ei ole vaja toodet koost lahti võtta.

10.5. Selleks, et oleks võimalik vastavatel juhtudel garantiiõigusi kasutada, palume hoida alles kauba soetamist tõendavad dokumendid ja esitada need koos garantiinõudega, helistades
telefonil +372 6512 222 või kirjutades e-posti aadressil klienditeeninudus@renerk.ee .

10.6. Kui garantiiremont ei tuvastata antud tootel kahjustust või garantiiteenindus tühistatakse, siis jätab teeninduskeskus endale õiguse saada ostjalt tehtud töö eest tasu.

10.7. Kui kaup ei vasta nõuetele või sellel esinevad kahjustused, on ostjal õigus nõuda kauba parandamist või asendamist samaväärse, nõuetele vastava kaubaga või tellimus tühistada ja tagastada nõuetele mittevastav kaup müüjale.

10.8. Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Rahukohtu 2, Tallinn, 10130, e-post: info@tka.riik.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel.

10.9. Lisaks garantiiga antud õigustele on ostjal ka teised õigusaktides sätestatud õigused.

10.10. Tuletame meelde, et tarbijatel on seaduses sätestatud õigus esitada 24 kuu jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast nõue lepingu tingimustele mittevastava kauba kohta.

 

11. Kaupade kättesaadavus, hind ja andmete täpsus

11.1. Kõik kaupade hinnad Miele veebisaidil on esitatud koos käibemaksuga. Kaupade kättetoimetamise teenuse kulud ei sisaldu esitatud kauba hinnas. Kättetoimetamise kulud on esitatud Miele veebisaidi jaotises „Kättetoimetamise tingimused“.

11.2. Müüja on kohustatud kontrollima hindu iga kord ostja tellimust töödeldes ning enne makse kättesaamist või kättetoimetamise kinnituse saatmist, et vältida juhtumeid, kui müüja on teadmatult esitanud kauba või teenuse vale hinna.

11.3. Kui kaup on tellitud vale hinna eest ja õige hind on kõrgem kui Miele pakkumuses, võtab müüja ostjaga enne kättetoimetamise kinnituse saatmist ühendust ja küsib, kas ostja nõustub ostma toote õige hinnaga või soovib tellimuse tühistada.

11.4. Kui õige hind on esitatud hinnast madalam, siis langetab müüja müügihinna õige hinnani ja saadab kauba ostjale.

11.5. Müüja jätab endale õiguse keelduda toote müümisest, kui sellega on aset leidnud mõni allpool kirjeldatud probleemidest: kauba hind on ebatäpselt sisestatud või süsteemis on tehniline probleem. 11.6. Kuna kaubad on alati saadaval piiratud koguses, siis võivad kaupade hind ja kättesaadavus muutuda ilma eelneva hoiatuseta. Sel juhul on müüjal õigus keelduda konkreetse kauba müümisest ja tagastada ostja tasutud raha pangakontole 14 (neljateistkümne) päeva jooksul.

11.7. Kauba pilte kasutatakse üksnes illustreerimiseks.

11.8. Kauba andmeid kontrollitakse ja uuendatakse regulaarselt. Andmeid võidakse uuendada mis tahes hetkel, ka pärast ostja viimast külastust. Kui tootja andmete kaart ei ole täidetud korrektselt, võib Miele veebipoe tootekirjeldustes sisalduda ebatäpsusi. Sellisel juhul ei võta Miele endale vastutust kauba andmete õigsuse eest.

 

12. Tellimuse esitamise kord


12.1. Ostja võib tellimuse esitada Miele tellimissüsteemis või saates teabe e-posti teel.

12.2. Tellimuse esitamine ei tähenda automaatset kauba broneerimist. Pärast tellimuse saamist võtab müüja esindaja võimalikult kiiresti ostjaga ühendust, et kinnitada tellimus ja leppida kokku kättetoimetamise üksikasjad.

12.3. Kui tellimust ei ole võimalik kätte toimetada, on müüjal on õigus pakkuda ostjale samaväärset või paremat kaupa. Kui ostja ei soovi saada samaväärset kaupa, siis tellimus tühistatakse, ning kui selle eest on tasutud, tagastab müüja raha ostja kontole, millelt on tellimuse eest tasutud.

 

13. Kauba eest tasumine, omandiõigused


13.1. Ostja võib tasuda kauba ostuhinna pangaülekandega müüja pangakontole (pärast e-posti teel arve saamist) või sularahas kauba vastuvõtmisel.

13.2. Miele jätab endale õiguse teatud juhtudel mitte pakkuda konkreetseid makseviise või nõuda ettemaksu.

13.3. Iga kaup antakse ostjale üle alles pärast müüjale täielikku ostu eest tasumist. Kuni kauba eest täieliku tasumiseni jääb kauba omandiõigus Mielele.

13.4. Maksta võib ainult ostja, kes on vähemalt 18-aastane.

13.5. Kättetoimetamise aadress, elukoha aadress ja arve aadress peab olema Eesti Vabariigi piires.

13.6. Kõik riskid, mis on seotud kaupade kadumise või kahjustumisega, lähevad müüjalt ostjale üle hetkel, kui ostja on saanud kauba füüsiliselt oma valdusesse, või kauba kättesaamise hetkel.

 

14. Kaupade kättetoimetamine


14.1. Kaubad toimetatakse kätte kliendi määratud aadressil, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

14.2. Tarbija võib leida Miele veebisaidilt teavet kaupade kättesaadavuse kohta (näiteks kauba teabelehel). Müüja teavitab, et kogu teave saadavuse ja kättetoimetamise kulude kohta ning muu kauba kättetoimetamist puudutav teave kujutab endast ainult esialgseid ja ligikaudseid arvutusi. Need ei garanteeri, et kättetoimetamine leiab aset täpselt esitatud tähtajal. Kui Miele avastab alles töötlemise ajal, et tellitud kaup ei ole saadaval, saadetakse ostjale e-posti teel lisateavet. See säte ei piira mingil moel ostja seaduslikke õigusi.

14.3. Kaup toimetatakse kätte kuni majaukseni, kui puuduvad eraldi kokku lepitud kättetoimetamise tingimused ja ostja ei ole tellimust esitades valinud teistsugust kättetoimetamise viisi.

14.4. Kui ostjale kättetoimetamine ei ole võimalik ostja süül ja ostja ei ole õigel ajal teavitanud, et tal ei ole võimalik kaupa vastu võtta, katab ostja kauba kättetoimetamise kulud.

14.5. Kauba toimetab ostjale kätte ettevõte, mis pakub kättetoimetamise teenuseid, või müüja töötaja (edaspidi: kuller). Sel juhul lisatakse kauba hinnale kättetoimetamise kulud vastavalt Miele veebisaidil olevale hinnakirjale, kui ei ole märgitud teisiti.

14.6. Pärast lepingu jõustumist vastavalt tingimustele toimetatakse kaubad ostjale kätte, kooskõlastades aja eelnevalt elektrooniliselt või telefoni teel, mille ostja on esitanud koos tellimusega.

14.7. Kuller toimetab tellimuse kätte kokkulepitud kättetoimetamise tähtajal.

14.8. Kui ostja tellitud kaupu ei ole laos ja need tuleb spetsiaalselt tellida ning kui seoses sellega ei ole võimalik kaupade kättetoimetamine kirjelduses määratud kättetoimetamise tähtajaks, samuti muudel juhtudel, kui kaupade õigel ajal kättetoimetamine ei ole võimalik, ning juhtudel, mil müüja ei saa võtta vastutust, teavitab müüja sellest ostja poolt tellimisel määratud telefoni või e-posti teel 3 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumise hetkest, samuti teavitab ta ostjat kauba kättetoimetamise ajast. Kui ostja on kaotanud huvi toote ostmise vastu selle kättetoimetamise tähtaja tõttu, on ostjal õigus tellimus tühistada ja ostja tasutud summa (sh transpordikulud) tagastatakse ostjale.

14.9. Kui ostja tellitud kaubad antakse kullerile üle, võtab kuller ise ostjaga ühendust, et täpsustada kättetoimetamise üksikasju.

14.10. Kuller toimetab kauba ostja tellimuses esitatud aadressile. Kättetoimetamise aadressi hilisem muutmine ei ole võimalik.

14.11. Ostja on kohustatud kontrollima tellimust esitades kontaktandmete õigsust, et vältida viivitusi ja arusaamatusi kaupade kättetoimetamisel. Müüja ja kuller ei vastuta viivituste ja arusaamatuste eest kaupade kättetoimetamisel, mille on põhjustanud andmete ebatäpsused tellimuse esitamisel.

14.12. Kuller toimetab kaubad ostjale koos kirjeldustega läti keeles ja koos vajalike müügidokumentidega (arvetega). Enne kauba kättesaamise kohta arve allkirjastamist on ostja kohustatud kontrollima toote pakendit, ning kui sellel esineb väliseid kahjustusi, märkima selle ära arvel. Kahjustatud pakendi korral on ostja kohustatud teavitama müüjat e-posti teel. Kaup, mille pakend on kahjustatud kulleri või müüja süül, vahetatakse ümber.

 

15. Miele vastutus


15.1. Müüja annab parima, et Miele teenused oleksid alati saadaval ilma katkestuste ja vigadeta. Interneti olemust arvesse võttes ei ole seda võimalik garanteerida. Ostja juurdepääs Mielele võib olla peatatud või piiratud remondi, hoolduse või uute seadmete ja teenuste juurutamise tõttu. Müüja püüab vähendada kõigi selliste ajutiste peatamiste või piirangute sagedust ja kestust.

15.2. Müüja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud Miele tegevuse häire tõttu.

 

16. Kohaldatav õigus


16.1. Ostja ja müüja vahelised erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, on pooltel õigus pöörduda tarbijate õiguste kaitse keskuse poole või lahendada vaidlus Eesti Vabariigi kohtus. Miele vaatab tarbijate kaebused läbi 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates nende kirjalikus vormis esitamisest Mielele.

 

17. Teenuste ja tingimuste muudatused


17.1. Müüja jätab endale õiguse neid tingimusi muuta või täiendada ilma eelneva hoiatuseta. Muudatused tehakse teatavaks Miele veebisaidil ja need jõustuvad avaldamise hetkel. Kui tellimus esitatakse enne muudatuste jõustumist, rakendatakse neid tingimusi, mis kehtisid tellimuse esitamise hetkel, välja arvatud juhul, kui õigusaktid või need tingimused näevad ette teisiti.

17.2. Kui mõni tingimuste sätetest on kehtetu või seda ei saa mingil põhjusel täita, siis loetakse seda tingimust eraldatavaks ning see ei mõjuta kehtivusaegade ega mis tahes muude tingimuste täidetavust.

 

18. Miele kontaktandmed

SIA Miele Eesti filial

Kesk-Ameerika tn 7-1, Tallinna linn, Harju maakond, 10122, Eesti

Registreerimiskood: 12128751

KMKR number: EE101461360

Tel. +372 6512222

Küsimused toodetest: info@miele.ee

Ostja / tarbija kinnitab tellimust sooritades oma allkirja või tellimuse kinnitusega, et on tutvunud kõigi tingimustega ja kohustub neid järgima ning et need reeglid on koostatud vastavalt ausatele äritavadele ja ostja / tarbija huvidele.